www.plgd.net > 求助,MAtlAB计算矩阵每行中非零元素个数的简便方法

求助,MAtlAB计算矩阵每行中非零元素个数的简便方法

例如A为矩阵, B=A' %将A转置,改为求B每列非零的个数 B=(B>0|B

a=[1230;4560;7890;4506];fori=1:length(a)ifa(i)~=0a(i)=1/a(i);elsea(i)=0;endenda

a=[1 2 3 0;4 5 6 0;7 8 9 0; 4 5 0 6]; for i=1:length(a) if a(i)~=0 a(i)=1/a(i); else a(i)=0; end end a

a=magic(10); a(1,2)=0;a(1,3)=0; m=0; for i=1:10 if find(a(1,i)==0)~=0 m=m+1; end end

A=magic(5); A([2,6,8,10,15,16,24,25])=0 sum((A~=0)')

n=size(A); for i=1:n k=length(find(A(i,:))) end

a=[0 1 2 3 4 6]; b=a~=0; sum(b) ans = 5

sum(nonzeros(x)) x为待求矩阵

>> A=randi([0 4],4) A = 4 2 1 0 2 3 2 3 0 4 0 2 0 3 0 0 >> B=nonzeros(A)' B = 4 2 2 3 4 3 1 2 3 2

刚才写错了,应该是 %a的第i行除以x的第i个数 xa=repmat(x',[1 10]); a=a./xa;

网站地图

All rights reserved Powered by www.plgd.net

copyright ©right 2010-2021。
www.plgd.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com